Search Result of "Fenton oxidation"

About 14 results
Img

การประชุมวิชาการ

Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Photo-assisted on Fe2+ catalyst of Reactive Red 239 dye wastewater treatment by Fenton oxidation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Fenton oxidation treatment of biodiesel wastewater: optimization using responsesurface methodology and MATLAB software

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Decolorization and COD reduction of wastewater from ethanol production by Fenton oxidation

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานผลิตเอทานอลโดยกระบวนการ 2 ขั้นตอน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, Imgน.ส.สุทธิภาฎา อามตย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, Imgนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนอะทราซีนด้วยวิธีทางเคมีผสมกับเขตกรรม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว ทัศนีย์ จันภูถิ่น

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bioengineering , Biotechnology , Environmental Eng

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable energy and environmental engineering, Chemical and biochemical processes, Biofuels and biorefinery, Biodiesel and commercial production

Resume