Search Result of "Feline nasal adenocarcinoma"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

PALLIATIVE RADIOTHERAPY IN FELINE NASAL ADENOCARCINOMA : CASE REPORT

ผู้แต่ง:ImgMs.WINUTPUKSINEE WIBULCHAN, ImgDr.Waraporn Aumarm, Associate Professor, ImgMr.Wutthiwong Theerapan, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นางสาว วิณัฐภัคสินี วิบูลย์จันทร์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีวินิจฉัย และรังสีรักษา

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีวิทยา ทางสัตวแพทย์ , ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย วุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์

Resume