Search Result of "Fangkangwanwong, J"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Chitosan gel formation via the chitosan-epichlorohydrin adduct and its subsequent mineralization with hydroxyapatite

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume