Search Result of "Failure Plane"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของเชิงลาะระบบส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายไร้สายเหมืองแม่เมาะ

Img

Researcher

ดร. บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี

Resume