Search Result of "F. Garibaldi"

About 7 results
Img

ที่มา:Centro Ricerche Produzioni Animali SpA (CRPA, Corso Garibaldi 42, Italy

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สวัสดิภาพสัตว์ และการผลิตอาหารปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img