Search Result of "Extraction method"

About 7 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันที่มีสมบัติเชิงหน้าที่เฉพาะจากส่วนเหลือของอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง, Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgX61041

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการสกัดน้ำมันดักแด้ไหมพันธุ์ไทยพื้นเมืองเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีอนุภาคขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

แหล่งทุน:เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสลายตัวของสารมลพิษในน้ำโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img