Search Result of "European Union"

About 55 results
Img
Img

ที่มา:European Union (EU-Asia Link Progarm)

หัวเรื่อง:Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:European Union (EU-Asia Link Progarm)

หัวเรื่อง:Education Tool on Technologies for Efficient Water Use Using Virtual Appilcation Sites (EDWAVE).

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:European Union

หัวเรื่อง:Rice for Life : Seeking Physiological and Molecular Basis for Submergence Tolerance in Rice.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

Img

ที่มา:DUO-FELLOWSHIP European Union

หัวเรื่อง:การศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาต่อการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ: เปรียบเทียบนักศึกษาไทยและนักศึกษาเช็ค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The European Union (EU)

หัวเรื่อง:Water Management, Land Management and Economic Deversification in South Asian Detas : Changes in the Land Use Pattern and Diversification in Poldered Raised-bed System.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The European Union (EU)

หัวเรื่อง:Rice for Life : Seeking Physiological and Molecular Basis for Submergence Toleranc ein Rice.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The European Union (EU)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดอายุเก็บเกี่ยวสั้นโดยวิธีปกครองและโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:European Union

หัวเรื่อง:Capacity building of Thai food industries on "carbon footprint labelling" to promote the development of low-carbon trade between EU and Thailand for climate change mitigation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:DUO-FELLOWSHIP European Union

หัวเรื่อง:Do students as independent travellers understand responsible tourism

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

“The proactive cosmopolitan foreign policy of the European Union : The Burmese issue reconsidered”.

ผู้แต่ง:ImgDr.Nadhawee Bunnag, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของมาตรการโควตาภาษีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทยไปสหภาพยุโรป

ผู้เขียน:Imgปรารถนา โสดาบรรลุ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการขยายจำนวนประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อการส่งออกสินค้าที่สำคัญจากไทยไปยังสหภาพยุโรป: กรณีศึกษาประเทศฮังการี

ผู้เขียน:Imgชุมสิริ ทวีสิน

ประธานกรรมการ:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Initial Results of an European Union Financed Project on Urban Vegetable Production in Southeast Asia)

ผู้เขียน:ImgW. H. Schnitzler, ImgR. J. Holmer

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A research project on periurban vegetable production and marketing systems funded by the INCODC program of the European Union is currently conducted in three Southeast Asian cities which represent different levels of urbanization: Ho Chi Minh City (Vietnam), Cagayan de Oro (Philippines) and Vientiane (Laos). The study is jointly carried out by research institutes from Germany, France, Vietnam, the Philippines and Laos, as well as by a small-sized Philippine seed company. The preliminary results are as follows: 1. Socioeconomic and anthropological surveys were conducted among 100 vegetable farmers, 100 vegetable vendors and 100 vegetable consumers in each of the three project cities to evaluate and prioritize the different factors and constraints that affect and limit the potential for vegetable production and marketing by small farming enterprises. Key results obtained in Cagayan de Oro show that the daily per capita consumption of vegetables is below 100 grams. Tomato, eggplant and head cabbage are the vegetables with the highest overall consumption in the city. The average farm size for vegetable production is 1/2 hectare. Only 12 % of the farmers received training in IPM. Basic constraints in farming are unfavorable climatic conditions and high pest pressure. Problems in marketing include the seasonality of vegetable supply, unavailability of display area in the market, and lack of capital. The respective data from Ho Chi Minh City and Vientiane are still under evaluation. 2. In cooperation with the city government of Cagayan de Oro, fruit and vegetable leftovers from the public markets are segregated by the market vendors, and thereafter collected and delivered to the research location for experiments on organic fertilizer production. Organic farm residues (plants and animal manures), agro-industry refuses (coffee sludge and coffee ground) as well as local rock phosphate are added to the city waste in different combinations to investigate the effects on compost maturity and compost quality. Most of the organic wastes are readily decomposed four weeks after the set-up. Further trials will be conducted to determine the inorganic fertilizer equivalencies of city-waste-compost and its effect on soil chemistry, physics and biology. 3. Suitable plant protection methods using beneficial organisms (Cotesia and Trichogramma), bio-pesticides (BT and Neem extracts) and aromatic plants (lemon basil) as insect repellants are currently tested in the three research locations to reduce the actual high rates of chemical pesticide applications in vegetable production. 4. Appropriate water management technologies for dry and rainy season, particularly the use of subsurface drip irrigation cum fertigation as well as high bed systems are at present investigated in Cagayande Oro and Vientiane and will be introduced to Ho Chi Minh City by October 1998. 5. A private Philippine plant breeding company contributed seeds of tomato, eggplant and bell pepper with resistance to bacterial wilt and hot set for evaluation at the different project sites. Further seed collection and breeding was done to increase the quality of the plant germplasm. Several varieties of head cabbage and cauliflower were identified which were forming head and curds under the lowland conditions of the three project cities.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 5, Jan 98 - Dec 98, Page 21 - 26 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปสหภาพยุโรปภายหลังการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป

ผู้เขียน:ImgPhairote PHITAKSAITHONG

ประธานกรรมการ:Imgนางประวีณ์นุช เกตุแก้ว

กรรมการวิชาเอก:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจียมจิตร ชวากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำระบบมาตรฐาน ISO 9000 มาใช้ในธุรกิจส่งออกของประเทศไทย ไปสหภาพยุโรป

ผู้เขียน:Imgศิริกาญจน์ ทวีเดช

ประธานกรรมการ:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:สหภาพยุโรปในฐานะมหาอำนาจอารยะ: นโยบายความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปและการพัฒนาที่ยั่งยืน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการถูกเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปจากสหภาพยุโรปที่มีต่อการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยไปยังสหภาพยุโรป

ผู้เขียน:Imgธนกฤต วงษ์ชุติมน

ประธานกรรมการ:Imgดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอำนาจ ธีระวนิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123