Search Result of "Ethnosemantics"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The analysis of Thai native vegetables’ names

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาชื่อลายผ้าแพรวาในภาษาผู้ไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Img

Researcher

ดร. จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการภาษาและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Thai Linguistics, Ethnolinguistics, Sociolinguistics

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume