Search Result of "Estrous cycle"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:The Thai Journal of Veterinary Medicine

หัวเรื่อง:การพัฒนาของฟอลลิเคิลในแม่กระบือปลักหลังการปรับขนานการเป็นสัด (Bubalus bubalis)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เอกชาติ พรหมดิเรก

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:สุขภาพสัตว์, การตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์

Resume

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและตำแหน่งของโปรตีน cFLIP ในคอร์ปัสลูเทียมในช่วงการเป็นสัดและการตั้งท้องของกระบือไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproductive biology and technology, Neuroendcrinology

Resume

Img

Researcher

ดร. นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุศาสตร์สัตว์ป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Verterinary Diagnostic Pathology

Resume