Search Result of "Essential skills"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทักษะของพยาบาลจิตเวชในการการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภทในโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้เขียน:Imgวรรณภา พลอยเกลื่อน

ประธานกรรมการ:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสิปปนันท์ พิริยะไพโรจน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume