Search Result of "Eric M. Hallerman"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการใช้พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ: พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume