Search Result of "Enzymatic hydrolysis"

About 69 results
Img

การประชุมวิชาการ

Optimum Enzymatic Hydrolysis to Increase Bioactivities of Immature Rice

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับสภาพวัชพืชน้ำ (ผักตบชวา(Eichhornia crassipes)) ด้วยไมโครเวฟร่วมกับด่าง และการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตกรดกลูโคนิกจากกากสับปะรดโดยใช้กระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์การหมัก และการแยกด้วยเมมเบรน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัยประเภทสมทบเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Optimization Studies on ACid Impregnation-Steam Explosion Pretreatment and ENzymatic Hydrolysis of Oil Palm Empty FRuit Bunch

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Steam Explosion Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Oil plam Empty Fruit Bunch

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
1234