Search Result of "Enshi solution"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Potential of chlorophyll fluorescence as an indicator for assessment of water stress in sunflower growth in hydroponic cultured

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of concentration of nutrient solution on sunflower growth in hydroponic system

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, เทคโนโลยีการแปรรูป

Resume

Img

Researcher

ดร. บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

Resume