Search Result of "English for professional communication skills"

About 2 results
Img

Researcher

นาย วีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Needs Analysis for English Communication Skills of Thai Officers, A Case Study: Department of Fisheries

ผู้แต่ง:ImgMr.Werachai Thanamaimas, Lecturer,

วารสาร:

Img