Search Result of "Embedded System, Computer Vision, Instrumentation"

About 1 results
Img

Researcher

ศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Embedded System, Computer Vision, Instrumentation

Resume