Search Result of "Elke Pawelzik"

About 21 results
Img

งานวิจัย

คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอาทิตย์ พงษ์ทิพย์, Imgผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี, Imgรศ.เริงชัย ตันสุชาติ, Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนายฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์, Imgดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, ImgDr.Tobias Wojciechowski, ImgProf.Dr.Elke Pawelzik, Imgดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์, Imgดร.วิลาสินี จิตต์บรรจง, Imgนางกาญจนา ปรังการ, Imgนายธีระชัย พิมพขันธ์, Imgนายภูมิ ศรีวารีรัตน์, Imgนายอติชาต จักร์คำปัน

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช, เมล็ดพันธุ์ วิทยาการผลิต การเก็บเกี่ยวพืชไร่, พืชพลังงาน, วิทยาการsหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่, ระบบเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของ gamma-PGA ในการลดการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตชญา อิสกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสางนุชนภา โคตรบิน

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปุงพันธุ์พืช

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume

Img

งานวิจัย

ลดขยะ เพิ่มมูลค่า พัฒนาเกษตรกรรม คืนสู่ชนบท (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท กู๊ดซุป เวิร์ล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Seed Science and Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Protein and enzyme technology, Food biotechnology, Protein and lipid biochemistry , Microbial enzymes

Resume

Img

Researcher

นางสาว วาสนา นาราศรี

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมไทยทางเลือกเพื่อสุขภาพ และสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค, การปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงและผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมรับประทาน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสปรุงอาหาร และน้ำจิ้มต่าง ๆ

Resume

Img

Researcher

นาย ชาญวิทย์ แก้วตาปี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีจำนวน

Resume

Img

Researcher

นาง วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant Substance ), สาร saponin ในพืชตระกูลถั่ว, สาร Isoflavone ในถั่วเหลือง

Resume

Img

Researcher

ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbial Enzymology, Food Biptechnology

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

12