Search Result of "Electroplating Wastewater"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, การใช้ประโยชน์จากของเสีย

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายและองค์กรการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ , การวางแผนและประเมินโครงการ

Resume