Search Result of "Electron-hole recombination"

About 5 results
Img

Researcher

นางสาว สุชาดา ศรีศกุน, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยา

Resume