Search Result of "Electroless deposition"

About 7 results
Img

การประชุมวิชาการ

Simple Route to Synthesize Gold Decorated Carbon Nanotubes using Electro- or Electroless Deposition

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Simple Route to Synthesize Gold Decorated Carbon Nanotubes

ผู้แต่ง:ImgDr.Chompunuch Warakulwit, Assistant Professor, ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการแบบใหม่ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการสังเคราะห์อนุภาคของทองที่มีโครงสร้างอยู่ในระดับนาโนเมตรบนพื้นผิวของคาร์บอนนาโนทิวบ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume