Search Result of "Electrode puller"

About 2 results
Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle, Microgrid, Smart Grid

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีดึงเส้นใยแก้วเพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยทางสรีรวิทยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. ภญ. สุธีรา สังข์ศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)