Search Result of "Electric Bike"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบขับเคลื่อนจักรยานไฟฟ้า (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทำชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านสำหรับจักรยานไฟฟ้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle, Microgrid, Smart Grid

Resume