Search Result of "Ekachai Wimolmala"

About 25 results
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Properties of lead-free gamma-ray shielding materials from metal oxide/EPDM rubber composites

ผู้แต่ง:ImgWorawat Poltabtim, ImgEkachai Wimolmala, ImgDr.Kiadtisak Saenboonruang, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Potential use of NR and wood/NR composites as thermal neutronshielding materials

ผู้แต่ง:ImgKeeratikarn Ninyong, ImgEkachai Wimolmala, ImgNarongrit Sombatsompop, ImgDr.Kiadtisak Saenboonruang, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาถุงมือยางกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอัครพล ทุมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ดารารัตน์ ช้างจันทร์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plasma Physics, Nuclear Fusion, Computational Physics

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. เอกชัย วิมลมาลา

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12