Search Result of "Educational Sector"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อการพัฒนาของภาคการศึกษาไทย: การศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเพื่อการพัฒนา, เด็ก เยาวชน และครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาการศึกษา, อาชีวศึกษา ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การประเมิน สถิติวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม , อาชีวศึกษา

Resume