Search Result of "Ecosystem management"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หัวเรื่อง:การพัฒนาการจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตรแบบยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตลุ่มน้ำน่าน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐสังคมของการบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตรแบบยั่งยืนกับการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตลุ่มน้ำน่าน

Img
Img
Img
Img
12