Search Result of "Economic Value"

About 107 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบวนเกษตร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุชา ทะรา

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456