Search Result of "Economic Factors"

About 98 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Route Prediction in Air Travel Network Using Socio-Economic Factors and Learning Models

ผู้แต่ง:ImgSukrit Sriratanawilai, ImgDr.Supaporn Erjongmanee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Socio-economic Factors Influencing the Output of Small-Scale Maize Farmers in Abuja, Nigeria)

ผู้เขียน:ImgJulius Ajah, ImgJob N. Nmadu

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Nigeria is one of the developing countries facing shortages of cereal crops like maize. Based on this, research on the socio-economic factors influencing small-scale maize farmers? output was conducted in Abuja. A multi-stage sampling technique and semi-structured questionnaire were used for data collection. A total of 160 maize farmers were interviewed in four agricultural zones (40 from each zone). Data were analyzed using multiple regression analysis and descriptive statistics. The results showed that the land area cultivated, land rent, quantity of fertilizer applied, years of farming experience and household size were the major socioeconomic factors that significantly (p < .05) influenced maize output. The R2 value of 0.31 (adjusted R2 = 0.26) indicated that the variables accounted for 31 percent of the variation in maize output. The mean outputs of maize per hectare and per farmer were 316.73 kg and 614.56 kg, respectively. Socio-economic results showed that the mean age of the farmers was 39 years with a substantial percentage (68.12%) of them having, at most, primary school education. Based on the results, it was recommended that farmers in the study area should be informed through extension services of the socio-economic factors that influence maize output so that the farmers can consider these factors in their production decision making process.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 2, May 12 - Aug 12, Page 333 - 341 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพตลาดส่งออกไก่แปรรูปของไทย

ผู้เขียน:Imgพัชรินทร์ อุบลรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

กรรมการร่วม:Imgสันติยา เอกอัคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเศรษฐกิจ-สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษากลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนงคราญ วงศ์ตะวัน

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:ImgTeunchai Noochdumrong, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Determinants of Suicide Rates in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Chittawan Chanagul, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการป่าสาธิตและต้นแบบ แห่งอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:Imgภูเวียง คูณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยภูเขาที่มีความสัมพันธ์กับโครงการนำร่องการพัฒนาการมีส่วมร่วมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgปนิดา เหมืองหม้อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม

ผู้เขียน:Imgสุพิชชา ติรพัฑฒ์

ประธานกรรมการ:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345