Search Result of "Ecological Footprint"

About 10 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และจัดการร่องรอยทางนิเวศในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอุษารดี ภู่มาลี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Quantitative Analysis of Environmental Lost and Gain from Large-Scale Water Development

ผู้แต่ง:ImgChipacha Chaichana, ImgDr.cheema soralump, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินวัฏจักรชีวิตของมะม่วงและมังคุดในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวราพร พันธุ์จันทร์ดี

ประธานกรรมการ:Imgปุณณมี สัจจกมล

กรรมการร่วม:Imgไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรนันทนาการ, ผลกระทบทางนันทนาการ, พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, การวางแผนและการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการ, เทคนิคการวิจัยทางอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Resume

Img

Researcher

ดร. ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยว, การจัดการอุทยานแห่งชาติ

Resume