Search Result of "Eastern Thailand"

About 110 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการแรงงานต่างด้าวสำหรับ SME ภาคการผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.สุวรรธนนา เทพจิต

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยซีทจากตะกอนชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภาคตะวันออกของไทยและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (2011)

หัวหน้าโครงการ:ดร. วสุ ปฐมอารีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร. วสุ ปฐมอารีย์, Imgนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456