Search Result of "Early mortality syndrome (EMS)"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Epidemiology Study on Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp Culture in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Visanu Boonyawiwat, Associate Professor, ImgMr.Chaithep Poolkhet, Associate Professor, ImgJiraporn Kasornchandra,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Award for best oral presentation (2015)

ผลงาน:Epidemiology Study on Early Mortality Syndrome (EMS) in Shrimp Culture in Thailand

นักวิจัย: Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์ Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์ ImgJiraporn Kasornchandra

Doner:สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย; กรมปศุสัตว์: FAO

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาEMS/AHPNS (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร. จิราพร เกษรจันทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร. จิราพร เกษรจันทร์, Imgนางธิดาพร ฉวีภักดิ์, Imgนางสาวเจนจิตต์ คงกำเนิด, Imgนางสาวชุติมา ขมวิลัย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย อดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

12