Search Result of "ENSO"

About 20 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Relationship between ENSO and Rainfall in the Central Plain of Thailand

ผู้แต่ง:ImgChaweewan Wikarmpapraharn, ImgDr.Ekasit Kositsakulchai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของปรากฎการณ์เอนโซ (ENSO) และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อสมดุลของน้ำในลุ่มน้ำซี

ผู้เขียน:Imgกนกพร บูชาบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทรงธรรม สุขสว่าง

กรรมการวิชารอง:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของเอ็นโซต่อการปลูกข้าวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgฉวีวรรณ วิขัมภประหาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Analysis of rainfall in the eastern Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Wonlee Nounmusig, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Relationship between ENSO and Rainfall in the Central Plain of Thailand)

ผู้เขียน:Imgฉวีวรรณ วิขัมภประหาร, Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In this study, the response of monthly rainfall to the El Nino-southern oscillation (ENSO) was investigated by correlation analysis to determine the pattern and magnitude of the relationship, using rainfall datasets at four weather stations in the Central Plain of Thailand (Kanchanaburi, Lop Buri, Nakhon Sawan, Suphan Buri). The rainfall data sets characterized by the standardized precipitation index (SPI) and the strengths of ENSO characterized by the multivariate ENSO index (MEI) were searched to get the best SPI-MEI subsets by step-wise multiple regression. Six SPI time scales: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, and 6-months were chosen to form regression equations. The results indicated that the chosen statistical approach produced models that could be used to forecast SPI at least one fortnight ahead at 10% significance levels. It can be concluded from this study that the proposed models could contribute to irrigation water management and preparedness for water allocation planning during the dry period from November to April. However, regional synthesis of the equations is necessary in order to apply the proposed model on a regional scale.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 4, Jul 10 - Aug 10, Page 744 - 755 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของเอ็นโซ่ต่อสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย

ผู้เขียน:Imgปริญ หล่อพิทยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, ImgPramot Sojisuporn

Img

Researcher

นางสาว ปาริชาติ พรมโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Regression Analysis, Generalized Mixed Model, Bayesian Analysis

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์การไหลของน้ำสำหรับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นฤดูกาลโดยอาศัยปรากฎการณ์ เอ็นโซ่

ผู้เขียน:Imgวีระวุธ พรรัตน์พันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วัลลีย์ นวนมุสิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการน้ำ, อุทกวิทยา, การชลประทานและระบายน้ำ, แบบจำลองคอมพิวเตอร์, อุทกสารสนเทศ, GIS, Remote sensing

Resume

Img

Researcher

ดร. กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา, อุทกธรณีวิทยา, การปนเปื้อนสารพิษในสิ่งแวดล้อม, การจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding), การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ, Quantitative Genetics and Molecular Approaches in Plant Breeding, การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยเกษตร (Advance Statistics in Agriculture) , การจัดการและการผลิตมันสำปะหลังและพืชพลังงาน (Crop Management and Production)

Resume