Search Result of "Durian Husk Opening Machine"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องผ่าทุเรียนอเนกประสงค์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเสกสรร สีหวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Stored product protection, Fumigation, Grain Storage, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvest technology)

Resume