Search Result of "Drinking water"

About 134 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำดื่มเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิดา มงคลรัตนกาล

แหล่งทุน:โรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Properties of Recycled Plastics from HDPE Drinking Water Bottles

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sineenart Chariyachotilert, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Properties of Recycled Plastics from HDPE Drinking Water Bottles

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sineenart Chariyachotilert, Assistant Professor, ImgNaruekmon Kooudomrut, ImgWipada Rittisith,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดทดสอบ Shigella เพื่อตรวจหาโรคบิดไม่มีตัวจากอาหารและน้ำดื่ม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, อาจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

1234567