Search Result of "Dr.Iain Clacher"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดลองเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรเงินทุนของการลงทุนเพื่อชราภาพที่เหมาะสม (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

แหล่งทุน:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์รูปแบบของกองทุนบำเหน็จบำนาญ การออมเงิน และการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ จากการสำรวจสมาชิกกบข. (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล

แหล่งทุน:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุนทรี เหล่าพัดจัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:-

Resume