Search Result of "Dr. Pornprom Suthatorn"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นางสาว เพ็ญพิมล เสรีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจ

Resume