Search Result of "Dr Mike Forret"

About 6 results
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับชมเชย (2007)

ผลงาน:การพัฒนาและการสำรวจความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์: จากวิชาวิธีสอนสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักวิจัย: Imgดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์ Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์ Imgนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์ ImgDr Mike Forret ImgDr Ian Taylor

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์, การพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิทยาศาสตร์, การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Science Education, Technology Education

Resume