Search Result of "Downdraft gasifier"

About 31 results
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องผลิตแก๊สชีวมวลชนิดไหลลงใช้อากาศ 3 ขั้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ออกแบบ และสร้างเตาแก็สซิไฟเออร์ชนิดไหลลง แบบให้อากาศ 3 ขั้น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย อัครภูมิ มีราศรี

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) กระทรวงพลังงาน

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

CFD Modeling of a Downdraft Gasifier with Woodchips used as Feedstock

ผู้แต่ง:ImgCharissa Enget, ImgDr.Kitipong Jaojaruek, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กิติพงษ์ เจาจารึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Aotumatic Control and Measurement , พลังงานชีวมวล, Gasification, Air conditioning and Refrigeration

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบไหลลงโดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

ผู้เขียน:Imgสุรงค์กร เพชรรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Img500060

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดน้ำมันดินของไม้ยูคาลิปตัสในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันแบบแก๊สไหลลง

ผู้เขียน:Imgภัทชนก แก้วพงศธร

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวีรชัย สุนทรรังสรรค์, Imgสุจิณณา กรรณสูต, Imgสุจิณณา กรรณสูต

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการอบแห้งในโรงงานผสมปุ๋ยขนาดเล็กโดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเเห่งประเทศไทย(วว.)

หัวเรื่อง:การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดทาร์ของไม้ยูคาลิปตัสด้วยความร้อนในระบบแก๊สซิไฟเออร์แบบแก๊สไหลลง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การทำนายอัตราการใช้เชื้อเพลิงของเตาชีวมวลแบบไหลลงโดยใช้การจำลองแบบเชิงตัวเลข

12