Search Result of "Douangta Bouaphavong"

About 6 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Teak Log Grading for Teak Plantation in Lao PDR

ผู้แต่ง:ImgDouangta Bouaphavong, ImgMr.Songklod Jarusombuti, Associate Professor, ImgDr.Teera Veenin, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ หาคำ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิศุทธุ์ ศิริพันธุ์, อาจารย์, Imgนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, Imgน.ส.วรารัตน์ หาคำ

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นาย ทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ: Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

Resume