Search Result of "Diversification"

About 75 results
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนรวมและการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNichaphat Puttisaowapak

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Blending Strategy Investing and Portfolio Diversification (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor, Imgnichaphat.pu@ku.th,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Comparison of Portfolio Diversification of Thai Equity Funds

ผู้แต่ง:ImgDr.Krissana Treesilvattanakul, Lecturer, ImgDr.TANACHOTE BOONVORACHOTE, Associate Professor, ImgNichaphat Puttisaowapak,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Molecular Diversification and Phylogeny of Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand

ผู้แต่ง:ImgTopik Hidayat, ImgAdi Pancoro, ImgDiah Kusumawaty, ImgDr.Wichan Eiadthong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

งานวิจัย

Changers in the Land Use Patterns : Diversification in Poldered Raised-Bed System. (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

แหล่งทุน:ประชาคมยุโรป (EEP)

Img

งานวิจัย

Changes in the Use Patterns : Diversification in Poldered Raised-Bed System. (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

แหล่งทุน:The European Community

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ความหลากหลายของการดำรงชีพของเกษตรกรรายเล็ก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารียา โอบิเดียกวู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการวิจัยที่มีการบูรณาการกับการฝึกงานภาคบังคับของนิสิตในภาควิชาฯ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234