Search Result of "Distribution , Fish community, Populati"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์น้ำ

Resume