Search Result of "Discretionary Accrual"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กนกอร แก้วประภา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บัญชีการเงิน

Resume

Img