Search Result of "Direction sign"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ พ่วงบุตร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย บุญจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

Resume