Search Result of "Digestible energy"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ความต้องการโปรตีนและพลังงานที่ย่อยได้เพื่อการเจริญิเติบโตของปลาโมง(Pangasius bocouti, Sauvage, 1880)

Img

Researcher

นาย วิชิต เสมาชัย

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:โภชนะอาหารสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำมีชีวิต การเลี้ยงปลา

Resume

Img

งานวิจัย

ความต้องการโปรตีนและพลังงานของปลาโมงขนาดใหญ่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชิต เสมาชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย สุทิน สมบูรณ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ

Resume