Search Result of "Diabetes Mellitus"

About 70 results
Img

การประชุมวิชาการ

Aptasensor for diabetes mellitus detection and monitoring

ผู้แต่ง:ImgJaprung, D., ImgApiwat, C., ImgTreerattrakoon, K., ImgDharakul, T., ImgDr.Patraporn Luksirikul, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สำรวจความรู้ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเองและความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดสกลนคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgมนต์ธิรา ไชยแขวง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกับการป้องกันโรคเบาหวาน

ผู้เขียน:Imgณัฐธิวรรณ สุขหนองบึง

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgลักษณา ทรัพย์สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:ImgKanchana BORISUTH

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รพีพร เทียมจันทร์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234