Search Result of "Design Optimization"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factorial design optimization of eugenol extraction from holy basil by subcritical water

ผู้แต่ง:ImgDr.Orapin Chienthavorn, Associate Professor, Imgขนิษฐา ดาราเรือง,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อประชุมวิชาการ) Proceeding of 34 th Congress on Science and Technology of Thailand

หัวเรื่อง:อาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยกาไหมจาก Bacillus sp. C4 โดยใช้ Plackett Burman design

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Growth and Hydrocarbon Production from a Green Microalga Botryococcus braunii by Plackett-Burman Design and Response Surface Methodology)

ผู้เขียน:ImgSiriphan Channamtum, Imgดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, Imgดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Statistical experimental designs were used to optimize the culture conditions on growth and hydrocarbon production from a green microalga Botryococcus braunii J4-1. In the optimization process, seven independent variables—NaNO3, KH2PO4, Fe-citrate, pH, NaHCO3, CO2 and light intensity—were screened to verify the three most critical variables by the Plackett-Burman design. Fe-citrate, pH and CO2 were then selected for further optimization by central composite design coupled with response surface methodology. Seventeen experimental tests were run under five levels of the significant variables. The influence of these variables on the responses of biomass, chlorophyll and hydrocarbon was evaluated using a second-order polynomial multiple regression model. Analysis of variance showed a high correlation coefficient of determination value of more than 0.90 and the P-values were less than 0.05. These values indicated that the model had a good fit and was acceptable at this level of significance. The optimum values of the variables were Fe-citrate 1.5 mg.L-1, pH 6.8 and CO2 2.5% (volume per volume) gave maximum yield of biomass at 5.74 g.L-1, 13.51 mg.L-1 of chlorophyll and hydrocarbon 1.44 g.L-1. Validation of the experimental values using the optimal conditions showed that the experimental values were quite close to the predicted values. Furthermore, the corresponding results of the deviations for the production of biomass, chlorophyll and hydrocarbon were 10.17, 11.19 and 1.41%, respectively, suggesting that the experimental designs used in this work were effective for the optimization of the process parameters on biomass, chlorophyll and hydrocarbon production.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 1, Jan 15 - Feb 15, Page 67 - 79 |  PDF |  Page 

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Value added of acid oil from biodiesel process

ผู้แต่ง:ImgRawinun Junsittiwate, ImgDr.Maythee Saisriyoot, Assistant Professor, ImgDr.Anusith Thanapimmetha, Associate Professor, ImgDr.Penjit Srinophakun,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาย ธงชัย ชิณกะธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Innovative Technical System Design , Inventive Problem Solving, Design Optimization

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34

หัวเรื่อง:อาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยกาวไหมจาก Bacillus sp. C4 โดยใช้ Plackett Burman design

Img

งานวิจัย

กลุ่มวิจัยวิศวกรรมเขื่อน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ประยงค์พันธ์, อาจารย์, Imgดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุริยน เปรมปราโมทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธิดารัตน์ (จิระวัฒนาสมกุล) วิสุทธิ์เสรีวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr.Goran Arangelovski, Imgน.ส.สุธาสินี อินตุ้ย, Imgนางสาวพนารัตน์ ขำวงฆ้อง, Imgนายจิตรกร ประสมศรี, Imgนายจิรวุฒิ แสนเมือง, Imgนายเจษฎา เฟื่องอักษร, Imgนายชิโนรส ทองธรรมชาติ, Imgนายนันทนิษฎ์ วงศ์วัฒนา, Imgนายมนตรี จินากุลวิพัฒน์, Imgนายเมฆ เมฆขาว, Imgนายรัฐธรรม อิสโรฬาร, Imgนายสมประสงค์ มีศิริ, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์, Imgรศ.ดร.นพดล เพียรเวช

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Finite Element Modeling, Computer simulation, Computer Modeling

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ, อาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืน, การออกแบบอาคารสูง

Resume

Img

Researcher

ดร. ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การห่อหุ้มโปรไบโอติกและสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Encapsulation of probiotics and bioactive compounds), สารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านจุลชีพสำหรับสารเสริมอาหารสัตว์ (Antioxidants and antimicrobials as feed), การทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray drying)

Resume