Search Result of "Deng-Cheng Liu"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Influence of cooking methods on the qualities of chicken breast meat

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanwisa Chumngoen, Assistant Professor, ImgHsin-Yi CHEN, ImgChih-Feng Chen, ImgDeng-Cheng Liu, ImgFa-Jui Tan,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. วันวิสา ชุ่มเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ความปลอดภัยของอาหาร, วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, Biosecurity

Resume