Search Result of "Demand management"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายขจรศักดิ์ ศรีอ่อน

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Key factors to reduce current driving commuters in inner Bangkok

ผู้แต่ง:ImgDr.Muanmas Wichiensin, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการการใช้ไฟฟ้าในวิทยาเขตศรีราชาโดยใช้ข้อมูลจากระบบอ่านหน่วยไฟฟ้าอัตโนมัติ

Img

Researcher

ดร. เหมือนมาศ วิเชียรสินธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:แรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, ความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลัง, การจัดการพลังงาน

Resume