Search Result of "Demand for Education"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์แรงงาน

Resume