Search Result of "Defect reduction"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:สุพัฒตรา เกษราพงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุพัฒตรา เกษราพงศ์, Imgอวยชัย สลัดทุกข์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553

หัวเรื่อง:การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิตแก้วคริสตัล

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดของเสียจากการดึงขึ้นรูปด้วยการออกแบบการทดลอง กรณีศึกษาโรงงานผลิตอุปกรณ์ประปา

ผู้เขียน:Imgศุภัชญา โชตยะกุล

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgเพียงใจ พานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555

หัวเรื่อง:การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นสนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดปริมาณของเสียในกระบวนการเชื่อมวงจรโดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ผู้เขียน:Imgประภากรณ์ แดงบรรจง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume