Search Result of "Decomposition Algorithm"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมด้วยวิธีการแบ่งแยกปัญหา

ผู้เขียน:Imgชญานี เล้าสุขสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

หัวเรื่อง:การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสมด้วยวิธีการแบ่งแยกปัญหา

Img
Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume