Search Result of "Data Base"

About 33 results
Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Presentation of Web-based Database for Economic Fruits the Southern Thailand)

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา เดชพรหม, Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, ImgSurapong Dumrongkittikun, Imgดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The research objectives were to study 1) development of a web-based database for economic fruits of the southern Thailand and 2) satisfaction of users both government and private sector with the presentation of economic fruits in the southern Thailand. A website presenting data on 10 economic fruits was designed. One hundred and twenty purposively selected samples including 30 lecturers and 30 students of Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, Kamphaeng Saen campus; 30 agronomists, and 30 company employees responded to questionnaires on the effectiveness of the designed website. The descriptive statistics were applied for analysis in terms of percentage, arithmetic mean, and standard deviation. The results revealed that users highly satisfied with the designed website in three aspects: a) design and format of the web pages of the website, b) content, and c) accessibility. In addition, the users highlysatisfied with the usefulness of the website and the overall presentation after accessing the website. There were suggestions especially on data detail, for example, on marketing, plant variety and agricultural data of four regions in Thailand.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 029, Issue 2, May 08 - Aug 08, Page 168 - 176 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อการสืบค้นฐานข้อมูลสารเทศก้านกล้วยไม้ บนเครือข่าย seesiam.com

ผู้เขียน:Imgจิราวรรณ ปี่ทอง

ประธานกรรมการ:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบไฟฟ้ากำลังในเขต ก.2 ของ กฟภ. เพื่อการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ช่วยเหลืองานวิศวกรรมป้องกัน

ผู้เขียน:ImgWitoon PROMME

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิสิษฐ์ วุฒิบัญชร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การนำเสนอระบบฐานข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยบนเว็บไซต์

Img

ที่มา:ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการประเมินระดับความเสี่ยงภัยธรรมชาติบริเวณลุ่มน้ำแม่สูง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgโปรดปราน คำอ่อน

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล ของฟาร์มโคนม

ผู้เขียน:Imgเอกศักดิ์ รุจาคม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ

Resume

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสกล ฉายศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgนายประภาส ช่างเหล็ก, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สกล ฉายศรี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง, ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน

Resume

12